Language: En | Th

ซอฟต์แวร์งานขาย

EnglishEnglish

SignifyCRM Quotation

            ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์งานขาย (Sales Force Automation) ที่ยกขีดระดับความสามารถของโปรแกรม CRM ให้ครอบคลุมการดำเนินงานขายเริ่มตั้งแต่ ใบเสนอราคา ไปจนถึง การรับชำระเงินจากลูกค้า (Quotation-to-Payment)       การดำเนินงานขายรวมถึง การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ใบเสนอราคา ขออนุมัติส่วนลด แปลงใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งขาย ตรวจสอบวงเงินเครดิต  ตรวจสอบสต็อกสินค้า  กำหนดงวดชำระเงิน  จัดทำใบแจ้งหนี้ และจัดทำใบเสร็จรับเงิน

            ซอฟต์แวร์งานขาย (Sales Force Automation) ช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น  โดยเฉพาะเมื่องานขายต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์ หรือนับเดือน ในการติดตามและปิดการขาย    ทีมขายสามารถใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ว่าควรติดตามงานขายกับลูกค้ารายใด  ควรจะติดต่อลูกค้าเมื่อใด  ควรจะคุยหรือนำเสนออย่างไรเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย  (รวมถึงกรณีคนเก่าลาออก  คนที่เข้ามาใหม่จะสามารถเรียกดูข้อมูลที่ได้เคยดีลงานไว้ก่อนหน้านี้)   ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งหมดจะอยู่ที่ปลายนิ้ว  ช่วยทีมขายทำงานสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น แม่นยำขึ้นทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการโทรคุยกับลูกค้าครั้งแรก ไปจนถึงการปิดการขาย  และบริการหลังการขาย     องค์กรที่ต้องแข่งขันได้ ต้องการได้ยอดขาย ต้องการได้ประสิทธิภาพ จะต้องหาซอฟต์แวร์งานขายมาให้พนักงานและผู้บริหารไว้ใช้งาน

            นอกจากนี้ ซิคนิฟายซีอาร์เอ็มยังครอบคลุมการจัดหาสินค้า (Procurement) ซึ่งรวมถึง การแปลงใบสั่งขายไปเป็นใบสั่งซื้อสินค้า  การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า  และการจัดการคลังสินค้า 

            ผู้ใช้งานสามารถติดตามธุรกรรมให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้อย่างบูรณาการ  สามารถทดแทนการใช้งานระบบ ERP ได้

            ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม ทำงานได้บนเอ็ดดิชั่นต่างๆของชูการ์ซีอาร์เอ็ม: CE, Professional, Enterprise เพื่อตอบสนองต่อความต้องการระบบการจัดการที่ครอบคลุมการดำเนินงานต่อเนื่องของทั้งองค์กร

SignifyCRM Opportunity

SignifyCRM

ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม

ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม เหมาะกับธุรกิจดังต่อไปนี่:
✓ งานขายเป็นโครงการ ให้แก่บริษัทฯและหน่วยงาน (B2B, B2G Project Sales)
✓ ธุรกิจขายส่งสินค้ามูลค่าสูง กระจายสินค้าไปตัวแทนต่างจังหวัด (Trade and Distribution)
✓ ธุรกิจผลิตตามสั่ง (Made to Order - MTO)
✓ ธุรกิจประกอบและติดตั้งตามสั่ง (Configured to Order - CTO)

คุณสมบัติหลักของระบบ:

ข้อมูลโปรไฟล์ และสิทธิประโยชน์ลูกค้า

         จัดการกลุ่มลูกค้า ส่วนลดพิเศษ วงเงินเครดิต สกุลเงินที่ขาย และค่าบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย  

o  ควบคุมการให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้ารายสำคัญ
o  ควบคุมให้การขายเป็นไปตามนโยบายการจัดการด้านการเงิน

แคตตาล็อคสินค้าและการกำหนดราคาขั้นสูง

         กำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า ราคาตามหน่วยนับสินค้า ราคาตามปริมาณที่ขาย ราคาตามสกุลเงินทื่ขาย ราคาตามวันที่จะมีผลใหม่ (Price Effective Date) สามารถกำหนดรวมสินค้าที่มีเข้าด้วยกันเป็นแพคเกจเพื่อจัดรายการส่งเสริมการขาย 

o  รองรับการขายที่มีหน่วยนับหลากหลาย
o  รองรับการขายในหลายสกุลเงิน
o  รองรับการจัดทำแพคเกจการจากสินค้าต่างๆที่มีอยู่ เพื่อขายรวมเป็นชุด หรือขายพ่วง
o  รองรับการจัดทำโปรโมชั่นแพคเกจ เพื่อส่งเสริมการขาย
o  รองรับการกำหนดราคาขายสุงสุด และราคาต่ำสุด เพื่อมอบหมายแก่นักขาย
o  รองรับการกำหนดราคาตามลูกค้า กลุ่มลูกค้า และสถานที่ขาย หรือสถานประกอบการ 

ระบบออกใบเสนอราคา

          ออกใบเสนอราคาแก่ลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

o  สร้างใบเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์
o  สำเนาใบเสนอราคาใหม่ โดยอ้างอิงกับใบเสนอราคาเดิม (Quotation Revision)
o  ให้ส่วนลดเป็นรายสินค้า  เป็นจำนวน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์
o  ให้ส่วนลดท้ายบิล
o  ระบบขอราคาพิเศษจากผู้บริหาร   ระบบจัดการอนุมัติราคาพิเศษ
o  ระบบกำหนดเงือนไขเสนอราคา
o  สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาที่คมชัด เป็นระเบียบ เป็นมืออาชีพ สามารถแสดงรูปสินค้า และสามารถเลือกโลโก้บริษัทสำหรับแต่ละใบเสนอราคา

SignifyCRM Sales Order

ระบบใบสั่งขาย

         รับคำสั่งขายจากลูกค้า และตรวจสอบจำนวนสินค้าพอส่งมอบแก่ลูกค้าหรือไม่  ตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกค้าเพียงพอต่อการสั่งซื้อสินค้าหรือไม่  สามารถกำหนดงวดชำระเงิน ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน

o  สามารถแปลงข้อมูลในใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับ ไปเป็นใบสั่งขาย  สามารถแปลงทั้งใบ (Full) หรือแปลงบางส่วน (Partial)
o  สามารถขายสินค้าพ่วง หรือที่เป็นแพคเกจ
o  ตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้า ว่าพอต่อการซื้อหรือไม่ และสามารถขออนุมัติเพิ่มเครดิตกับผู้บริหาร หรือกับฝ่ายการเงินได้
o  ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า ว่าพอต่อการส่งมอบหรือไม่
o  ใบสั่งขายรอผลิต Back Orders
o  ระบบบริหารสินค้าคงคลัง สามารถรับสินค้าเข้า ตัดสินค้าออก และปรับปรุงยอดสินค้า
o  รองรับการขายสินค้าที่มีขนาด เช่น สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ยางรถยนต์ ฯลฯ 
o  รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชี และระบบ ERP ผ่านวิธีมาตรฐาน ได้แก่ Web Service, REST, Database ETL

แผนรับชำระเงินจากลูกค้า

o  สามารถกำหนดแผนชำระเงิน งวดการแบ่งจ่าย
o  ระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน (PDF File)
o  สามารถติดตามสถานะการวางบิล การรับชำระเงิน สำหรับแต่ละใบเสนอราคา หรือโครงการ สำหรับแต่ละใบสั่งขาย และสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ระบบข้อมูลสินค้าคงคลัง

o  สามารถออกใบสั่งซื้อไปยัง Supplier โดยแปลงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับ
o  ระบบบันทึกรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
o  ระบบตรวจสอบและรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง

 

เหตุผลหลักที่นำโปรแกรม CRM มาใช้พัฒนาและปรับปรุงงานขายโครงการ

1.  เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการนำเสนองาน และประมูลงาน (70%)
2.  กระจายงานจากผู้จัดการไปยังทีมขาย ทีมขายสามารถรับผิดชอบผลงานของตนเอง แต่ผู้จัดการยังสามารถควบคุมเงื่อนไขพิเศษต่างๆได้ (60%)
3.  รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโครงการ และองค์ความรู้ที่ทีมงานต้องใช้ ต้องเรียนรู้ (50%)
4.  มีรายงานสำหรับผู้บริหารในการติดตามงานขาย (45%)

**แหล่งข้อมูล: ซิคนิฟายสอบถามจากลูกค้าที่เป็นผู้บริหาร

Sales Pipeline Dashboards:

SignifyCRM Opportunity by Source

SignifyCRM Opportunity Pie

Sales Outcome Dashboards:

SignifyCRM Sales Outcome by Product Category

SignifyCRM Sales Outcome by Sales Team

signifycrm on app store

signifycrm on google play