Language: En | Th

ซอฟต์แวร์การตลาดออนไลน์

EnglishEnglish

            ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติช่วยให้ทีมการตลาดจัดการแคมเปญได้ง่ายขึ้น  สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า หรือเซคเมนต์ลูกค้า ได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือระบบการตลาดอัตโนมัติ

ระบบการตลาดอัตโนมัติเหมาะสำหรับ

✓ งานจัดหาและคัดกรองผู้สนใจ
✓ ต่อยอดงานขาย ด้วยการเพิ่มมูลค่า หรือด้วยการนำเสนอสินค้าเกี่ยวเนื่องกันที่ลูกค้าน่าจะสนใจ
✓ ต่อยอดงานขาย ด้วยหลักคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
✓ องค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องการให้ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานออนไลน์  ประสานงานกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Effective Email Marketing

ภาพแสดงจำนวนผู้สนใจที่ตอบรับมากขึ้นเมื่อทีมการตลาดสามารถนำเทคโนโลยีการตลาดอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้

การตลาดอัตโนมัติช่วยแก้ปัญหาดังต่อไปนี้:

✓ ทีมการตลาด เสียเวลาอย่างมากไปกับการยิงแคมเปญแบบทำมือ
✓ ทีมการตลาด ไม่มีเครื่องมือช่วยวัดผล ไม่ทราบว่าแคมเปญที่ยิงออกไปแล้วนั้นสามารถสร้างผลตอบรับได้มากหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่
✓ ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับอีเมล์ขยะมากเกินไป  บ่อยครั้งจะลบก่อนที่จะได้เปิดอ่านเสียอีก
✓ ทีมขาย พบว่าอีเมลการตลาดไม่มีประโยชน์ต่องานขาย  ไม่ได้ช่วยให้นักขายพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้
✓ ทีมขาย และทีมการตลาด ต่างฝ่ายต่างทำงาน ไม่เชื่อมโยงกัน  ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างและข้อผิดพลาด  ปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจหลุดลอยไป
✓ องค์กรไม่มีระบบงานที่สามารถประสานการทำงานของฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติหลักของระบบ:

การจัดการแคมเปญ

o  ระบบการจัดการรายชื่อผู้สนใจ  และจ่ายงานไปยังทีมงาน
o  สามารถสร้างรายชื่อผู้สนใจได้่ไม่จำกัด โดยนำเข้าจากไฟล์ หรือคัดกรองออกมาจากฐานข้อมูล เช่น คัดกรองตามกลุ่มลูกค้า เซกเมนต์ลูกค้า จังหวัดที่ลูกค้าอยู่  ภูมิภาค  ประวัติการซื้อผลิตภัณฑ์  ประวัติการติดต่อกับทีมขาย เป็๋นต้น
o  ระบบจัดการข้อความต้นแบบ (communication template) สำหรับอีเมล สำหรับ SMS และสำหรับงานโทรนำเสนอสินค้า (outbound call)
o  สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์  และประเมินผลลัพธ์เป็นคะแนนได้ (lead scoring)
o  สามารถสั่งพิมพ์สติกเกอร์ปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์ได้

 

ระบบอีเมล์การตลาด

o  ระบบแสดงชื่อลูกค้า และข้อมูลเฉพาะลูกค้าลงไปในอีเมลโดยอัตโนมัติ
o  ใช้งานง่าย เลือกต้นแบบข้อความที่ต่างกันได้ เช่น  แบบจุลสาร  แบบแจ้งโปรโมชั่น  หรือแบบแจ้งงานสัมนางานฝึกอบรม เป็นต้น
o  ติดตามได้ว่า ใครเปิดอ่าน  ใครกดอ่าน  และใครลงทะเบียนตอบรับแล้ว   สามารถสรุปข้อมูลออกมาเป็นรายงาน
o  สร้างหน้าเวป landing page หรือเวปลงทะเบียน ได้ไม่จำกัดจำนวน
o  วัดผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญได้ (ROI)
o  เชื่อมต่อกับระบบอีเมล  Gmail, POP3, SMTP mail server
o  เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลการตลาด Mailchimp

 Email Template

ภาพแสดงการจัดทำข้อความต้นแบบ  สามารถใส่ตัวแปรชื่อผู้สนใจ  ซึ่งระบบจะเปลี่ยนจากตัวแปรเป็นชื่อลูกค้าให้อัตโนมัติตอนที่จัดส่งอีเมลออกไป

 

ระบบการตลาดอัตโนมัติ

o  จัดส่งข้อความไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ  เพื่อติดตามสถานะการขาย หรือเพื่อให้ข้อมูล ณ เวลาที่เหมาะสม ที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น
o  สามารถสร้าง workflow ขึ้นมาได้เอง เพื่อช่วยแจ้งเตือน  ช่วยจ่ายงาน  ช่วยประสานงาน ในลักษณะที่คุณต้องการ และที่คุณทำงานได้ง่ายขึ้น
o  สามารถสร้างรายงานขึ้นมาได้เอง  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด  วิเคราะห์ข้อมูลที่ลูกค้าตอบรับ

Leads registered by campaign

ภาพแสดงรายงานสรุปจำนวนผู้สนใจที่ตอบรับในแต่ละแคมเปญ

 

ระบบสำหรับทีมขายในคอนแทคเซ็นเตอร์

o  ระบบจัดการรายชื่องานโทร  จ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่คอนเทคเซ็นแตอร์
o  ระบบแนะนำบทสนทนา  ตอบแบบสำรวจความต้องการหรือความพึงพอใจจากลูกค้า  และระบบประมวลผลคะแนนที่ได้รับ
o  เจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์สามารถกดที่ชื่อลูกค้า กดจากหน้าจอเพือโทรออก  และระบบจัดเก็บประวัติการโทรหาลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
o  สามารถสร้างรายงานขึ้นมาได้เอง เพื่อการสรุปงาน และการติดตามสถานะงานภายหลังการโทร

 survey_scoring

ภาพแสดงต้นแบบสำรวจข้อมูล   สามารถประยุกต์ใช้รวบรวมความต้องการของลูกค้า และคำนวนคะแนนความเป็นไปได้ (Lead Scoring) และใช้สำรวจความพึงพอใจ และคำนวนคะแนนความพึงพอใจ

Top reasons to use CRM for Project Sales Improvement:

1.  Increase sales bidding efficiency (70%)
2.  Distribute actions from manager to sales persons, enabling them to manage own results (60%)
3.  Centralize customers, projects, and sales team knowledge base (50%)
4.  Provide management with in-depth reports (45%)

**source: Signify's Interview with Client Executives

Sales Pipeline Dashboards:

SignifyCRM Opportunity by Source

SignifyCRM Opportunity Pie

Sales Outcome Dashboards:

SignifyCRM Sales Outcome by Product Category

SignifyCRM Sales Outcome by Sales Team