Bangkok International ICT Expo 2012

Bangkok International ICT Expo

พบกับซิคนิฟายในงาน Bangkok International ICT Expo

อาคาร ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 3-6 สิงหาคม 2555

Meet Signify at Bangkok International ICT Expo

Impact Challenger, 3-6 August 2012

 

          งาน Bangkok International ICT Expo ริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไประลึกถึงวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี    รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในภูมิภาค ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมด้าน ICT โดยได้มีการจัดนิทรรศการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

          ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) จัดงาน “ITU Telecom Asia 2008” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2551 แทน จึงไม่ได้มีการจัดงานฯ ในปีดังกล่าว หลังจากนั้น จึงได้ว่างเว้นจากการจัดงาน Bangkok International ICT Expo มา 3 ปี

For more information: http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=6011