OSS Festival 2012

OSS Fest 2012

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนาโดยซิคนิฟาย: CRM and ERP for Non-Profit Organization วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.20 น.

งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Thailand's 11th Opensource Software Festival)

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ, 18-19 พฤษภาคม 2555